นิทรรศการ 6 : Breastfeeding education in Medicine &Nursing;

โดย: "รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์ พญ.ยุพยง หางเชาวนิช ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ"

"รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พญ.ยุพยง หางเชาวนิช มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ สภาการพยาบาล "

More Information

245 a : Title 
นิทรรศการ 6 : Breastfeeding education in Medicine &Nursing; 
0 : Youtube VDO code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น