ขับเคลื่อนนมแม่ 6 เดือน กลุ่มแม่ทำงาน

โดย: "คุณสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ พญ.พิมลพรรณ ดำรงวิวัฒน์ พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช ผู้ดำเนินการอภิปราย รศ.กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์"

"คุณสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ กองสวัสดิการแรงงาน พญ.พิมลพรรณ ดำรงวิวัฒน์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ผู้ดำเนินการอภิปราย รศ.กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ ที่ปรึกษามูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย"

More Information

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น