"การให้นมบุตรในประเด็นร้อน Breastfeeding in hot topic 2020 Cannabis, mobile phone, PM2.5 Aesthetic "

โดย: "ศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์ พญ.ศิโรรัตน์ สุวรรณโชติ รศ.พญ.รวีรัตน์ สิชณรังษี พญ.อิสรีย์ จึงสำราญพงศ์ ผู้ดำเนินการอภิปราย ดร.สง่า ดามาพงษ์"

"ศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ที่ปรึกษาศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็กนมแม่และเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พญ.ศิโรรัตน์ สุวรรณโชติ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รศ.พญ.รวีรัตน์ สิชณรังษี โรงพยาบาลพระราม 9 พญ.อิสรีย์ จึงสำราญพงศ์ โรงพยาบาลดอนตูม ผู้ดำเนินการอภิปราย ดร.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษามูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย"

More Information

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น