ไฮต์ไลต์จาก BF Researchs New Knowledge and Innovation

โดย: "ผศ.พญ.ฉัตรฉาย เปรมพันธ์พงษ์ พญ.สุชาอร แสงนิพันธ์กุล ผศ.ดร.ทิพวัลย์ ดารามาศ ผู้ดำเนินการอภิปราย รศ.ดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธ์"

"""การให้โคลอสตรุ้มทางปากในทารกเกิดก่อนกำหนด"" ผศ.ดร.ทิพวัลย์ ดารามาศ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล"

More Information

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น