"การเรียนรู้แบบโต้ตอบ: - Do we need vitamin D supplement in breastfeed - Galactagogue: Herbs, Cookies etc. - Tips & Tricks to promote Fruits and Vegetables in Early Young Child"

โดย: "ผศ.พญ.อรพร ดำรงวงศ์ศิริ ดร.ภกญ.สุภาภรณ์ ปิติพร ผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง พว.ปิติพร เบญจจินดา คุณสุนิสา โสภาอุทก คุณชันณิชา ดีสม"

"- Do we need vitamin D supplement in breastfeed ผศ.พญ.อรพร ดำรงวงศ์ศิริ อาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - Galactagogue: Herbs, Cookies etc. สมุนไพรบำรุงน้ำนมแม่ ดร.ภกญ.สุภาภรณ์ ปิติพร - ส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ในอาหารตามวัยสำหรับทารกและเด็กปฐมวัย ผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง - Tips & Tricks to promote Fruits and Vegetables in Early Young Child พว.ปิติพร เบญจจินดา พยาบาลวิชาชีพ คุณชันณิชา ดีสม นักโภชนาการ คุณสุนิสา โสภาอุทก ครูปฐมวัยประจำศูนย์ฯ "

More Information

245 a : Title 
"การเรียนรู้แบบโต้ตอบ: - Do we need vitamin D supplement in breastfeed - Galactagogue: Herbs, Cookies etc. - Tips & Tricks to promote Fruits and Vegetables in Early Young Child" 
0 : Youtube VDO code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น