การอภิปราย 1 : Learing more : Breastfeeding Daycare: Educare, Eduplearn (3 Months-3 Years

โดย: "รศ.พญ.กุสุมา ชูศิลป์ คุณฉัตรียา เลิศวิชา พญ.นนธนวนันท์ สุนทรา ผู้ดำเนินการอภิปราย คุณศศิธร วัฒนกุล"

"1.การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รศ.พญ.กุสุมา ชูศิลป์ คณะกรรมการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และผู้ประเมินโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย 2. การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กแรกเกิดถึงสามปี ตามแนวคิด Brain-Based Learing คุณฉัตรียา เลิศวิชา CEO-Brain-Based Learing Thailand 3. แนวทางการเลี้ยงดูเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พญ.นนธนวนันท์ สุนทรา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ"

More Information

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น