การประชุมเชิงปฏิบัติ 4: Lifelong Learning : Tapping into the BF 4-Knowledge & Health Literacy

โดย: "คุณศศิธร วัฒนกุล พว.มีนะ สพสมัย คุณเชิญพร รัตนวิชช์"

"สื่อสารงานนมแม่และสุขภาพในยุคดิจิทัลที่ไม่มีวันสิ้นสุด คุณศศิธร วัฒนกุล ประธานกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ 1 ยุทธศาสตร์ 1/2562 มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย Lifelong Learning : Tapping into the BF 4-Knowledge & Health Literacy บทบาทของบุคลากร มีนะ สพสมัย RNM,IBCLC "

More Information

245 a : Title 
การประชุมเชิงปฏิบัติ 4: Lifelong Learning : Tapping into the BF 4-Knowledge & Health Literacy 
0 : Youtube VDO code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น