การประชุมเชิงปฏบัติการ 1: Soft Skills to Support Breastfeeding : Caring with Sensitivity and Empathy (Role Play)

โดย: รศ.ดร.จิราพร เกศพิญวัฒนา

"""การดูแลตามหลักพื้นฐานของมนุษย์"" รศ.ดร.จิราพร เกศพิญวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ การดูแลแบบฮวแมนนิจูด ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ การสบตา การพูด การสัมผัส การจัดท่าทางในแนวตั้งตรง"

More Information

245 a : Title 
การประชุมเชิงปฏบัติการ 1: Soft Skills to Support Breastfeeding : Caring with Sensitivity and Empathy (Role Play) 
0 : Youtube VDO code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น