การประชุมวิชาการ 2 : Breast Pain and Common Misleading Management in Breastfeeding and New Trend

โดย: "ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จิระแพทย์ พว.ศิริลักษณ์ ถาวะวัฒนะ ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร ผู้ดำเนินการอภิปราย นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา"

" - ภาวะเจ็บหัวนมและเต้านมที่ไม่ถูกกล่าวไว้ในหนังสือ/ตำรา ศ.เกียรติคุณ นพ.เกรียงศักดิ์ จิระแพทย์ ภาควิชากุรมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พว.ศิริลักษณ์ ถาวะวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้ปฏิบัติการพยาบาล สาขาการพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี - การนวดเต้าหญิงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่บริบทประเทศไทย ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย"

More Information

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น