นโยบายความเป็นส่วนตัว / Privacy Policy

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าของและผู้บริหารงานเว็บไซต์ https://content.thaibf.com/ ทั้งนี้ ในการลงทะเบียนสมาชิกผู้ใช้บริการของ https://content.thaibf.com/ นี้ ท่านตกลงยอมรับกฎ ระเบียบ เงื่อนไขในการให้บริการของ https://content.thaibf.com/ กรุณาอ่านนโยบายดังกล่าวเพื่อความเข้าใจและเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองว่า มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยจะปฏิบัติต่อท่านอย่างเป็นธรรม ดังต่อไปนี้

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยได้จัดทำเว็บไซต์ https://content.thaibf.com/ นี้ขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ โดยให้บริการดังนี้ นำเสนอข้อมูล องค์ความรู้ และ E-Book รวมถึงรูปแบบข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง และคำบรรยายอื่นๆ ทั้งนี้ ข้อมูลหรือบริการต่างๆที่ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยได้นำเสนอในเว็บไซต์นี้ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เอง

ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่สมาชิกได้บรรจุไว้ใน https://content.thaibf.com/ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยจะเก็บเป็นความลับ สำหรับสมาชิกท่านนั้นๆ เท่านั้น เว้นแต่การกระทำ ดังกล่าวเป็นกรณีจำเป็น

(1) เพื่อความถูกต้องทางกฎหมาย
(2) เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
(3) เพื่อนำมาซึ่งความปลอดภัยของสมาชิก https://content.thaibf.com/ หรือต่อสาธารณะ
(4) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของระบบหรือบริการที่ https://content.thaibf.com/ ได้ให้ไว้

สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสมาชิก

สมาชิกของเว็บไซต์นี้สามารถใช้บริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ทันทีที่ทำการสมัครใช้บริการ

เงื่อนไขในการใช้บริการ

 1. สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับในการใช้อินเตอร์เน็ต โดยสมาชิกจะไม่ใช้ เว็บไซต์นี้เพื่อการส่งอีเมล์ลูกโซ่หรืออีเมล์ขยะ จะไม่ใช้ ไปในทางที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จะไม่ใช้เว็บไซต์แห่งนี้ เสนอข้อความซึ่งเป็นการใส่ร้าย ผู้อื่นไม่ว่าในทางใด และไม่ใช้นามแฝงของผู้อื่นโดยเจตนา อันอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของข้อความนั้น
 2. สมาชิกต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ใช้และรหัสผ่านของสมาชิกไว้เป็นความลับ และใช้เป็นการส่วนตัวเฉพาะสมาชิกนั้นเท่านั้น
 3. จะไม่นำเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น email address ทะเบียนบ้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับ ความเดือดร้อนรำคาญ
 4. จะไม่ทำการแทรกแซงการใช้บริการและกิจกรรมในการใช้บริการ https://content.thaibf.com/ ของสมาชิกท่านอื่นๆ สมาชิกต้องใช้ข้อความที่สุภาพและให้เกียรติสมาชิกอื่นๆ เคารพความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคคลอื่นการแสดงความคิดเห็นใดๆให้พึงระลึกอยู่เสมอว่ามี ผู้อ่านที่แตกต่างทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิและวุฒิภาวะ จึงควรระมัดระวังข้อความและโปรดมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ได้นำเสนอไป นอกจากนี้ต้องเคารพเสรีภาพการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการโต้แย้งซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการ วิวาทหรือทำลายบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 5. ห้ามสมาชิกกระทำการดังต่อไปนี้
  • (5.1) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
  • (5.2) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
  • (5.3) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
  • (5.4) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
  • (5.5) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือถูกสงวนสิทธิ์ห้ามมิให้เผยแพร่ เช่น รูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ ไฟล์เสียงต่างๆ เป็นต้น
  • (5.6) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (5.1) (5.2) (5.3) (5.4) หรือ (5.5) ถ้าสมาชิกกระทำการฝ่าฝืนดังกล่าวข้างต้น มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยมีสิทธิลบ หรือเอาออกซึ่งข้อมูลที่ฝ่าฝืนดังกล่าวนั้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกผู้นั้นทราบ
 6. สมาชิกตกลงที่จะปกป้อง มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการ https://content.thaibf.com/ จากการเรียกร้องบังคับต่างๆจากบุคคล ที่สามรวมทั้งสมาชิกต้องยินยอมชดใช้ค่าทนายความต่างๆอันเกิดจากการใช้บริการ https://content.thaibf.com/ โดยละเมิดกฎข้อบังคับกติกามารยาทในการใช้บริการของ https://content.thaibf.com/ และการละเมิดข้อกฎหมายของสมาชิกหรือบุคคลที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของสมาชิก

การสละข้อเรียกร้อง

 1. สมาชิกเข้าใจและยอมรับว่า มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยไม่มีการรับรองทางกฎหมายในเนื้อหาที่ใช้การติดต่อสื่อสารของสมาชิกและเนื้อหาข้อมูลที่สมาชิก บันทึกความคิดเห็นลงในเว็บไซต์นี้ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบใน ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บน https://content.thaibf.com/ รวมทั้ง มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอน ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าแก่สมาชิก
 2. ผู้เป็นสมาชิก https://content.thaibf.com/ ต้องยอมรับในความเสี่ยงต่างๆอันเกิดจากการใช้บริการ https://content.thaibf.com/ นั้นๆเอง มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยไม่รับประกันความเสียหายหรือสูญหายใดๆในการให้บริการ https://content.thaibf.com/
 3. สมาชิกเข้าใจและยอมรับว่า คำแนะนำของ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยเป็นเพียงคำแนะนำทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำอย่างเป็นทางการ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยขอแนะนำให้ ท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญในรายละเอียดของข้อมูลต่อไปเพื่อความปลอดภัยและตรงตามความต้องการของท่านอย่างแท้จริง ทั้งนี้ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคำแนะนำที่ให้ไปนั้น

ทรัพย์สินทางปัญญา

 1. ไม่อนุญาตให้สมาชิกนำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายทางการค้าขององค์กรธุรกิจที่ดำเนินงานเพื่อหวังผลกำไร หรือข้อความที่สื่อไป ในทางโฆษณานำมาแสดงไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นสมาชิกที่โฆษณาขายสินค้าหรือบริการอันเป็นการรบกวนสร้างความรำคาญแก่ สมาชิกท่านอื่นๆ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยขอใช้สิทธิ์ระงับการใช้บริการของสมาชิกท่านนั้น
 2. สมาชิกรับรู้ว่าเนื้อหาซึ่งรวมถึงข้อความ, ซอฟต์แวร์, เพลง, เสียง, รูปถ่ายวีดีโอกราฟิค, โลโก้ที่ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยโฆษณาเพื่อ https://content.thaibf.com/ ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายการให้บริการ และสิทธิบัตร ดังนั้นสมาชิกไม่อาจคัดลอก, ทำซ้ำ, แจกจ่าย, แสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวหรือสร้างผลงานที่สืบเนื่องมาจาก เนื้อหาเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวและบริการ

 1. มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกการให้บริการและกฎระเบียบเงื่อนไขในการใช้บริการโดยแจ้งหรือไม่ได้แจ้งการกระทำดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการ https://content.thaibf.com/ และ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่มีต่อสมาชิกผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สามที่ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยได้กำหนดใช้กฎระเบียบเงื่อนไขในการใช้แก้ไข หรือยกเลิกบริการบน https://content.thaibf.com/
 2. มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลต่างๆที่สมาชิกได้รับจากการใช้บริการ https://content.thaibf.com/ โดยไม่แจ้ง หรือแจ้งผลให้ทราบล่วงหน้า
 3. มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยมีอำนาจในการระงับการให้บริการแก่สมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับกติกามารยาทในการใช้บริการของ https://content.thaibf.com/ โดยทันที และ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบต่อการระงับการใช้งานดังกล่าวนี้ใดๆทั้งสิ้นต่อตัวสมาชิกเองหรือต่อ บุคคลที่สามที่มีส่วนได้รับผลกระทบจากการนี้

สมาชิกที่ใช้บริการ https://content.thaibf.com/ จากทั้งในและนอกประเทศไทยจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของ ประเทศไทย หากท่านพบการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการของ https://content.thaibf.com/ กรุณาติดต่อ

 • มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
 • (02)590-4044